Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT ORTHOPEDAGOGISCHE PRAKTIJK NATASCHA SCHROTEN

 

Drs. N. Schroten praktijkhouder van Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten, gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52580601 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.        Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten persoonsgegevens verwerkt:

a.        (potentiële) cliënten;

b.        bezoekers aan de Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten;

c.         bezoekers van www.nataschaschroten.nl;

d.        deelnemers aan bijeenkomsten van Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten;

e.        alle overige personen die met Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten contact opnemen of van wie Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten persoonsgegevens verwerkt.

 

2.        Verwerking van persoonsgegevens

Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten verwerkt persoonsgegevens die:

a.        een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een gesprek), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.        met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij of verkregen worden van andere hulpverleners of verwijzers;

c.         met toestemming van de betrokkene worden gevraagd worden voor vergroting kwaliteit en versterking expertise zoals geluidsopnames, video-opnames tijdens sessies.  

 

3.        Doeleinden verwerking

Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.        het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.        het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.         het door de gemeentes opvragen van gegevens zoals (inhoudelijke) informatie m.b.t. toewijzen beschikkingen en facturatie;

d.        het beschermen van vertrouwelijke gegevens;

e.        het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening zoals geluidsfragmenten en video-opnames voor supervisie doeleinden.

 

4.        Rechtsgrond

Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.    toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.    uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeentes e.d. en voor accountantscontrole;

c.     een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.    een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5.            Verwerkers

Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de praktijk persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld de accountant). Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.  

 

6.            Persoonsgegevens delen met derden

Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Tevens kunnen geanonimiseerde gegevens (zonder vermelding van persoonsgegevens) worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing.

 

7.            Bewaren van gegevens

Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.        medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.        (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Mocht er onverhoopt iets gebeuren met Natascha Schroten dan zal mevr. S. Giesen van Giesen Psychologisch Onderzoek en Therapie, gz-psycholoog, het archief overnemen en uw dossier voor u bewaren.

 

8.            Wijzigingen privacy statement

Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van www.nataschaschroten.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

9.            Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de praktijk door een e-mailbericht te sturen naar info@nataschaschroten.nl.  

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Orthopedagogische Praktijk Natascha Schroten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Natascha Schroten door een e-mailbericht te sturen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).